۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن
اعضاء هيات علمي گروه بيهوشي

دكتر علی برخوری 

مرتبه علمي :  استادیار

متخصص بیهوشی

سمت : مدير گروه

دکتر جعفر صالحی

مرتبه علمي:  استاديار

متخصص بیهوشی

سمت : مدير برنامه دستياري گروه

دکترسيدحسين طراوتی

مرتبه علمي : استاديار

فلوشيپ جراحي اعصاب

سمت : معاون گروه

دکتر محمدعلی حق بین

مرتبه علمی: استادیار

متخصص بیهوشی

سمت: مسئول بیهوشی اتاق عمل ENT

دکترشيرين سلاجقه

مرتبه علمي:  استاديار

فلوشيپ جراحي قلب

سمت :  معاون پژوهشي گروه ومسئول بيهوشی اتاق عمل اورولوژی 

دكتر محمدرضا دروديان
مرتبه علمي : دانشيار

متخصص بيهوشي

سمت : مسئول بيهوشی اتاق عمل ارتوپدی

دکتر مهدی احمدی نژاد

مرتبه علمي:  دانشيار

فوق تخصص مراقبت هاي ويژه

سمت : رياست بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان باهنر

دکتر مرتضی هاشميان 

مرتبه علمي:  دانشیار

فلوشيپ درد

سمت : عضو هيات علمي گروه

دكتر حسین ستاری

مرتبه علمي : استاديار

فلوشیب  بیهوشی پیوند اعضاء

سمت : مسئول دانشجويان هوشبری

دكتر روح اله موحدي نيا

مرتبه علمي : استاديار

متخصص بيهوشي

سمت : رئيس بخش بيهوشی بيمارستان شفا

دكتر مهديه شريف زاده
مرتبه علمي : استاديار

متخصص بيهوشي

سمت : رئيسicu بيمارستان شفا

دكتر نعيمه نعيمي بافقي

مرتبه علمي : استاديار

متخصص بيهوشي

سمت : عضو هيات علمي گروه

دکتر امید طاهری

مرتبه علمی: استادیار

متخصص بیهوشی

سمت: رئیس icu بیمارستان افضلی پور

دکتر زهرا خوشنام

مرتبه علمی : استادیار

فوق تخصص مراقبت های ویژه

سمت : عضو هیات علمی گروه 

دكتر سها مهرابي ماهاني

مرتبه علمي : استاديار

متخصص بيهوشي

سمت : عضو هيات علمي گروه

دکتر حکیمه کریمی علی ابادی

مرتبه علمی: استادیار

متخصص بیهوشی

سمت: عضو هیات علمی گروه

 

 

 

دکتر رضا رئیسی استبرق

مرتبه علمی: استادیار

فوق تخصص بیهوشی

سمت: عضو هیات علمی گروه

 
متخصصين گروه بيهوشي

 دکتر زهرا حاجي پور 

سمت : متخصص بيهوشي


دكتر سپيده بيگ زاده 

سمت : متخصص بيهوشي

 


دكتر محمد اسماعيلي 

سمت : متخصص بيهوشي
 


دكتر الهام مهاجري

سمت : متخصص بيهوشي
 

 

دكتر معصومه سيدي 

سمت : متخصص بيهوشي

 

دكتر مرتضي مومني

سمت : متخصص بيهوشي

 

 

دکتر بهمن آئين چهره
سمت : متخصص بيهوشي
 

 

دکتر فرهاد اشافی
سمت : متخصص بيهوشي
 

 

دکتر مرجان شهابی
سمت : متخصص بيهوشي
 

 

دکتر ماندانا مخترع
سمت : متخصص بيهوشي
 

دکتر حميدرضا صانعی

سمت : متخصص بيهوشي

 

 

دکترمحمدحسين خبيری

سمت : متخصص بيهوشي

 

دکتر حسين باقرشاهی

سمت : متخصص بيهوشي

 


 

دکتر رحیم ارشادی

سمت : متخصص بیهوشی

 

دکتر مریم میر حسینی 

سمت : متخصص بیهوشی 

دکتر قاسم موسوی

سمت : متخصص بیهوشی